RSS

แหล่งเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน
หลักสูตรแกนกลาง2551 (doc)

ความนำ
วิสัยทัศน์
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวชี้วัด
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สาระการเรียนรู้
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
การจัดเวลาเรียน
การจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เอกสารหลักฐานการศึกษา
การบริหารจัดการหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณภาพผู้เรียน
สาระการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

หลักสูตรสถานศึกษา : ภาษาไทย
ตัวชี้วัดภาษาไทย ม. ปลาย
ผลการเรียนรู้ วิชาภาษาำไทย  ท32101 ท32102
การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี
ัญชีคำ   ระดับ1   ระดับ2   ระดับ3   ระดับ4    ระดับ5   ระดับ 6

เว็บไซต์
สหวิชาดอทคอม
เฟสบุคครูระพีร์
มองโลกแบบวิกรม

วิดิีทัศน์
ความเป็นไทย
เสียดินแดน
ขุนรองปลัดชู
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ทุจริต
จำขึ้นใจ
มือสะอาดชาติไม่ล่ม : การพูดสุนทรพจน์
ประเด็นที่เป็นปัญหาของประเทศไทย
ตรวจสอบการคัดลอกข้อความ
ทักษะชีวิต
ตัวอย่างหนังสั้น : สังเกตการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการทำหนังสั้น
ดวลวาทะ : การแสดงความคิดเห็น การโต้แย้ง
ความมุ่งมั่น ความสมดุลย์ และสติ

เอกสารการสอน
บทอาขยานตามหลักสูตร
ปฐมนิเทศ 
การพัฒนาทักษะการอ่าน

การเขียน : ร้อยกรอง
กลอนสุภาพ : ถ้อยคำสำนวนเกี่ยวกับเสือ
 
กลอนครูระพีร์
     ๒         ๑๐ 

นิราศนครปฐม’๓๖  ครั้งที่ ๓ “คิดถึงครูกลอนย้อนรำลึก”
นิราศนครปฐม’๓๖ ครั้งที่ ๒ “รวมพลบนถนนประวัติศาสตร์”
นิราศนครปฐม’๓๖ ครั้งที่ ๑  “บันทึกการเดินทางด้วยนิราศ

กลอนสุภาพ               
อินทรวิเชียรฉันท์               
โคลงสี่สุภาพ
กาพย์ยานี ๑๑    
กลอนสักวา
กลอนดอกสร้อย

ตัวอย่าง เรียงความ
อาเซียน  การเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
วันแม่
โลกร้อน
ข้าวและชาวนาไทย
เรื่องดีๆที่บ้านฉัน อยากแบ่งปันให้เธอรู้

การเขียน : บทความ
สงครามภาษา
ใช้ภาษาได้ดีมีโอกาสเป็นดารา
กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว   ตอนที่ ๒
กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว   ตอนที่ ๑
รักชาติไทย รักษ์ภาษาไทยให้ดี 
เก่งวิทย์-คณิต อย่าเมิน ภาษาอังกฤษ ไทย สังคม
ภาษาดีอยู่ที่พ่อแม่
ภาษาต่างชาติ…กับความเป็นทาสทางภาษา

การเขียนเรียงความ      

5/10 กนกวรรณ ชมแพ     เลขที่ 27      วิภาวี  สุขใส               เลขที่ 18
5/1 ชฎาภรณ์ บุญสิทธิ์      เลขที่ 15      อัญชรี กลั่นความดี    เลขที่ 22

แบบฝึกอ่านออกเสียง
แบบฝึกทักษะ : การอ่านออกเสียง

แบบฝึกทักษะ : การออกเสียงควบกล้ำ
แบบฝึกทักษะ : แบบฝึกเรื่องมหาเวสสันดรชาดก
๑-๒     ๓-๔     ๕-๗      ๘-๑๐   ๑๑-๑๓   ๑๔-๑๖     ๑๗-๑๘    ๒๐-๒๓     ๒๔-๒๖     ๒๗-๒๙      ๓๐-๓๒   ๓๓-๓๕     ๓๖-๓๘   ๓๙-๔๐   ๔๑-๔๕    ๔๖-๔๗   ๔๘-๔๙   ๕๐-๕๑  ๕๒

ฝึกวิเคราะห์คุณภาพการเขียนแสดงความคิดเห็น 

๑.  ปัญหาการใช้โทรศัพท์ของวัยรุ่น  ๒.  อนาคตที่หมดหวัง
๓.  ความรัก ๔.  การเรียนพิเศษ
๕.  ใครคือเต็ง 1 ๖.  กาารจัดสรรเวลา
๗.  ครอบครัว  ๘.  หน้าที่ของเรา
๙.  ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๐.  มัธยมปลาจกับอนาคต
๑๑.  เพื่อพ่อหลวง  ๑๒.  คุณค่าของเวลา
๑๓.  รักในวัยเรียน ๑๔.  ผู้นำที่ดี 
๑๕.  ทำไมไม่คิดบ้าง  ๑๖.  นี่หรือคือสยาม
๑๗.  ก๊อปปี้ที่ไหนกัน  ๑๘. ความพร้อมในการอ่าน
๑๙.  ความไม่แน่นอน  ๒๐.  โลกร้อน
๒๑.  เพื่อน  ๒๒.  พ่อหลวงขอบปวงชน
๒๓.  เพื่อน  ๒๔.  เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
๒๕.  การใช้เวลาว่าง  ๒๖.  เพื่อน 
๒๗.  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ๒๘.  เพื่อนกับแฟน 
๒๙.  การรับชมสื่อทางโทรทัศน์  ๓๐.  ความฝัน 
๓๑.  ความรักในครอบครัว  ๓๒.  เพื่อน 
๓๓.  คนไทยรักสามัคคี   ๓๔.  ปัญหาของสังคมไทย
๓๕.  ความไม่พอดี   ๓๖.  ท่องเที่ยวไทย
๓๗.  กระแสตาม In trend  ๓๘.  แรงบันดาลใจในชีวิต
๓๙.  เพลงชาติไทยของเรา

 สไลด์ฝึกพูด 

 ความเกี่ยวข้องระหว่างภาษากับวัฒนธรรม

 ชุดที่1     ชุดที่ 2     ชุดที่ 3

 

8 responses to “แหล่งเรียนรู้

 1. เต้ย

  พฤศจิกายน 23, 2010 at 6:27 am

  เมื่อเช้าก่อนไปพบอาจารย์ผมโดนลงโทษเพราะใส่ชุดพละน้องมา ร.ร.เลยแต่งกลอนมาให้ อ.ดูครับ
  ใส่ชุดน้องมาโรงเรียนผิดด้วยหรือ
  ความจริงคือตื่นสายไม่ทันเห็น
  ทำไมครูลงโทษไม่ใจเย็น
  ไม่รับฟังความคิดเห็นของผมเลย
  แต่งเองนะครับ อาจารย์

   
  • ระพีร์

   พฤศจิกายน 23, 2010 at 7:55 am

   ใส่ชุดน้องมาโรงเรียนนั้นผิดอยู่
   เพราะไม่ดูให้ดีดั่งเฉลย
   ใส่เสื้อน้องผิดตัวไม่น่าเลย
   ฝึกให้เคยอย่าเผลอพลั้งเหมือนดังเดิม

    
 2. ครูอัตราจ้าง

  ธันวาคม 15, 2010 at 3:47 am

  อาทิตย์นี้ หนูขอยืมแบบฝึกทักษะการการออกเสียงไปให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทดสอบการอ่านก่อนได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบค่ะ

  ขอบพระคุณแบบฝึกทัีกษะดีๆค่ะ

  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง

   
 3. พศวัต

  ธันวาคม 12, 2011 at 9:44 am

  ธ คือ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
  มหาบุรุษดุจนารายณ์อวตาร ธ ทรงงานเพื่อชาติราษฎร์สรรเสริญ
  เป็นราชาเหนือราชาหาใครเกิน พระดำเนินเสียสละกระเกริ่นชน
  ศิรประภาจรัสแสงทุกแหล่งหล้า ดั่งสุธาโปรยมาเป็นสายฝน
  ขออำนาจพระสยามบันดาลดล ไทยทุกคนขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  แก้ครับ อันเก่า เขียนผิด…..

   
 4. พศวัต

  มกราคม 7, 2012 at 10:01 am

  เนื่องในวันครู
  ดุจแสงเทียนผุดผ่องส่องกระจ่าง แสงนำทางสร้างศิษย์จิตเกื้อหนุน
  ในหัวใจประกอบด้วยความการุญ มอบสมดุลความรุ้สู่อนุชน
  เป็นเรือจ้างสุดคุ้มทุ่มเทให้ ฟังคิดไวอ่านเขียนช่วยฝึกฝน
  สร้างศิษย์มุ่งสู่ฝันทันผู้คน นำศิษย์ตนสุ่เอเชียอาคเนย์

   
 5. พศวัต

  มกราคม 11, 2012 at 4:05 pm

  ราชพฤกษ์เหลืองทองอ่องอร่าม อวดความงามเคล้าประสมกับลมหนาว
  ยามกลางคืนเข้าเหมันต์จันทร์แพรวพราว มวลหมู่ดาวยิบระยับจับนภา
  ถึงเวลาแล้วหนอขอลาจาก หมู่เพื่อนยากก๊วนเกลอละเมอหา
  ลาแล้วครับครูผู้ให้วิชา จะกลับมาเจอกันอีกแน่นอน

  แก้นะครับ

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 42 other followers

%d bloggers like this: